پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتکارگزینی : تعریف این رشته در برگیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آنها نحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام امر مختلف کارگزینی بر حسب پست مورد تصدی می باشند . واحد کارگزینی متشکل از کارگزین بیمارستان و مرکز بهداشت که در واحد کارگزینی شبکه مستقر می باشند .
 
مسئول کارگزینی : زینب عظیمی
کارگزین : مریم اوسطی – عبداله محسن آبادی
 
شرح وظایف :
-       تهیه لیست اضافه کاری کلیه پرسنل و تائید آن
-       صدور احکام ماموریت پرسنل
-       کنترل ورود و خروج و کارت ساعت کلیه پرسنل واحدهای مجموعه
 
زیر مجموعه ها :
            * آموزش ضمن خدمت ( مریم اوسطی )
 * دبیرخانه ( مهدی برازنده )  :
- تفکیک نامه های صادره و جستجوی نامه های وارده صادره
- ارتباط با شبکه جهت ارسال و دریافت
- دسته بندی و چاپ نامه های واحدهای محتلف و شماره گذاری ورود و خروج نامه ها در دبیرخانه مرکزی
* ماشین نویسی( شاهبابایی )  :
- تایپ کلیه نامه های شبکه و مرکز بهداشت و واحدهای تابعه
* بایگانی ( مهدی برازنده ) :
- ارسال پرونده های مرورد درخواست به واحدهای ذیربط
- حفظ و نگهداری پرونده ها
- شماره گذاری بر روی نامه های اداری و ...
- آماده نمودن نامه های اداری جاریزی نامه و پرونده ها
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved