پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت واحد گسترش شبکه:
درواقع رابط بین واحدهای پشتیبانی وواحدهای فنی بهداشتی است که برپوشش کامل خدمات بهداشتی درمانی نظارت داردودرجهت ایجادزمینه وبستر مناسب برای فعالیت واحدهای فنی بهداشتی وافزایش میزان دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی تلاش میکند.
هدف کلی:
تآمین،حفظ وارتقاء سلامتی مردم ازطریق فراهم کردن امکان دسترسی آسان به خدمات بهداشتی درمانی.
شرح وظایف:
-شناخت وتعیین خصوصیات جغرافیایی منطقه و وضعیت موجود جمعیتهای تحت پوشش مراکزو خانه های بهداشت بمنظور تهیه وتعیین برنامه های مناسب جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی.
-بازنگری طرح های گسترش براساس ضوابط ابلاغ شده.
-ارائه واصلاح اطلاعات(جمعیتی،پرسنلی،عمومی وتجهیزاتی)دربرنامه های نرم افزاری طرح های گسترش.
-آموزش بدو خدمت پرسنل جدیدالورود.
-تکمیل وبرآورد نیروی انسانی کلیه واحدهای بهداشتی درقالب دستورالعمل مربوطه.
-تعمیروتکمیل وضعیت ساختمانی واحدهای ارائه خدمات.
-تکمیل تجهیزات فنی واداری واحدهای بهداشتی.
- برنامه پزشک خانواده وطرح بیمه روستایی شامل:
.تنظیم قراردادهمکاری برنامه پزشک خانواده بااداره کل بیمه خدمات درمانی.
.عقدقراردادباپرسنل پزشک خانواده.
.هماهنگی دراجرای برنامه، آموزش،پایش،ارسال لیست عملکردماهیانه وهماهنگی بابیمه خدمات درمانی جهت انجام اموربیمه روستایی.
 086-37222615
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved