پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت

آموزش بهداشت

کارشناسان:خانم صادقی و نظام الاسلامی

شرح وظایف پست سازمانی :
جمع آوری ، تحلیل و ارائه اطلاعات و گزارش ادواری در زمینه اطلاعات تخصصی به منظور طراحی مداخلات آموزش سلامت شهرستان
پژوهش های کاربردی ( کیفی و کمی ) در زمینه رفتارهای مرتبط با سلامت شهرستان
تهیه و تولید منابع آموزشی مورد نیاز و ترویج رویکردهای نوین آموزش سلامت به تفکیک مشتریان
تشکیل و به روز نمودن بانک اطلاعات آموزش سلامت شهرستان
طراحی برنامه نیازسنجی آموزشی جامعه تحت پوشش به تفکیک گروههای هدف شهرستان 2: اجرای برنامه نیازسنجی با همکاری کارشناسان شهرستان 3: تهیه اولویتهای آموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان به تفکیک گروههای هدف
نیاز سنجی ، طراحی ، اجرا و ارزشیابی در موضوعات توانمندسازی کارکنان سلامت شهرستان
نظارت در فرایند تولید و توزیع رسانه های آموزش سلامت شهرستان
نظارت بر فرایند ارزشیابی مداخلات آموزشی و رسانه های تولیدی مرکز بهداشت شهرستان
مشارکت در طراحی و اجرای بسیج های چند رسانه ای و آموزش همگانی شهرستان
برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی مناسبتهای سلامت شهرستان
جذب ، سازماندهی و توانمندسازی رابطین سلامت اعم از سازمان ها و ادارات در جهت ارتقای سطح سلامت افراد ، خانواده و جوامع در سطح شهرستان
شناسایی ، طبقه بندی وجلب مشارکت رسانه های جمعی در راستای ترویج مفاهیم سلامت در جامعه در سطح شهرستان
برنامه ریزی و تامین تجهیزات تولید رسانه آموزش سلامت شهرستان
ایجاد بانک رسانه واحد آموزش سلامت شهرستان از طریق دریافت ، آرشیو و ایجاد دسترسی به مواد آموزشی تولید شده و اطلاع رسانی در زمینه مواد آموزشی به متقاضیان
هدایت و نظارت بر پیش آزمون و فرایند تولید و انتشار و ارزشیابی مواد و رسانه های آموزش سلامت شهرستان
پایش ، نظارت ، کنترل و ارزشیابی فعالیتها و مداخلات آموزشی
تهیه و ارائه گزارش عملکرد به سطح مافوق
پایش و ارزشیابی فعالیت آموزشی در سطح واحدهای تابعه
انجام سایر امورمحوله طبق دستور مافوق مطابق با شرح وظیفه
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved