پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتامور عمومی شبکه بهداشت و درمان: آقای محسن نوده فراهانی      
شرح وظایف:

1.نظارت بر کلیه امور مربوط به امور اداری شامل( دبیرخانه – تدارکات – انبار- خدمات – نقلیه)
2.مراقبت بر حسن جریان مکاتبات و عندالزوم کنترل ورود و صدور نامه ها.
3.نظارت مستمر بر امور جاری در واحد بایگانی اداری و ارائه راهنمایی لازم به کارکنان شاغل دراین قسمت .
4.نظارت بر امور جاری در واحد تدارکات و پیش بینی و برآورد هزینه و وسایل مورد نیاز و بررسی تقاضای خرید و ارسال درخواست بواحد تدارکات پس از حصول اطمینان از صحت آنها.
5.مراقبت در تهیه و نگهداری وسایل و لوازم در انبار و توزیع آنها بین واحدها طبق ضوابط.
6.نظارت بر امور جاری خدمات و حفظ و حراست ساختمانها و وسایل تأسیساتی و غیره
7.نظارت بر حسن انجام کار در نقلیه اعم از تعمیرات،تأمین سوخت و حفظ حراست خودروها و غیره.
8. مراقبت و رسیدگی دفاتر حضور و غیاب کارکنان.
9. امضاء پیش نویس مکاتبات مربوط به واحدهای تحت سرپرستی.
10.    شرکت در جلسات تنظیم بودجه.
11.   شرکت در کمیسیونهای مختلف مربوط به خدمات و تدارکات.
12.    شرکت در کمیته های انتساب و ارتقاء رتبه و ترفیع کارکنان واحدهای تحت سرپرستی .امور عمومی مرکز بهداشت و روابط عمومی
شبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان:

رضا محمدی واجارگاهی


شماره تلفن و ارتباط با روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان:REZAMOHAMMADIV@YAHOO.COM   و  شماره تلفن:08637222730

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved